Revalidatieproces

Je kind wordt meestal doorverwezen naar het CAR door de school, door diensten als CLB, Centrum voor OntwikkelingsStoornissen (COS) en thuisbegeleiding of door een arts. Je kunt als ouder ook zelf het initiatief nemen voor een afspraak.

Sociale dienst, therapeuten en zorggebruiker: één team!

 1. 01 - Aanmelden

  Je eerste contact is met onze medewerkers van de sociale dienst. Tijdens een intakegesprek vormen zij zich een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek en hulpvraag. We bundelen alles samen in het zorgdossier van je kind.

 2. 02 - Onderzoek & teambespreking

  Op basis van dat zorgdossier wordt je kind een eerste keer onderzocht door ons multidisciplinair team. De resultaten van het intakegesprek en het onderzoek worden door het team besproken en geëvalueerd. 

 3. 03 - Behandeling

  Adviseert het onderzoeksteam multidisciplinaire therapie, dan  starten we die zo snel als mogelijk op. Er wordt een persoonlijk therapieplan met therapiedoelen opgesteld. Blijkt multidisciplinaire therapie niet nodig, dan verwijzen we je door en geven we je gericht advies.

 4. 04 - Evaluatie

  Doorheen het revalidatieproces stuurt het multidisciplinaire team de therapie bij waar nodig. Daarbij overleggen we nauwgezet  met alle betrokken partijen, zoals de ouders, CLB en de school. De omgeving en de context van het kind zijn immers belangrijke factoren in het revalidatieproces.

Praktische informatie

 • Bij het begin van de therapie wordt er een dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen de (wettelijke vertegenwoordiger van de) zorggebruiker en CAR Horizon. 
 • Als je aangesloten bent bij een zorgkas en in aanmerking komt voor een opstart binnen de CAR, dan betaal je enkel remgeld (€2,20/sessie). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en geldt per type revalidatieverstrekking, ongeacht de duur van de afspraken die dag. Je hebt steeds een voorschrift van een professionele verwijzer nodig (huisarts, pediater, schoolarts …).
 • Een revalidatieprogramma op basis van multidisciplinaire therapie omvat meerdere sessies per week van 1 tot 2 uren.
 • Indien nodig kan je tegen betaling een beroep doen op ons eigen busvervoer van en naar het centrum.
 • Probeer zo weinig mogelijk afwezig te zijn. Ook tijdens de vakanties is het noodzakelijk om de therapie verder te laten lopen.
 • Uitwisselen van informatie gebeurt via het heen-en-weer schriftje. Gelieve dit steeds mee te geven aan jouw kind. Ook jijzelf kan er opmerkingen en/of vragen in kwijt.
 • Geef een wijziging van huisarts en/of medicatiegebruik steeds door. 
 • Bescherming van de privacy. Alle medewerkers van het CAR zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Gegevens worden enkel  gebruikt in functie van het revalidatieprogramma en administratieve verplichtingen.
 • Als zorggebruiker heb je, met betrekking tot het eigen dossier, recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, verkrijgen van een kopie, overdracht naar een andere verwerker en/of bezwaar tegen enige verwerking.
 • Er wordt een stipte betaling van de facturen verwacht. 
 • Klachtenprocedure : je kan na afspraak met vragen of problemen steeds terecht bij de medewerkers en/of directie. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. Zowel via de interne als de externe procedure ( Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg of het Departement Zorg ). Op regelmatige basis peilen wij graag naar uw tevredenheid. 
 • Ontdek onze onthaalbrochure voor zorggebruikers.  
Afspraken & contact

Neem contact op

Petra, Sofie, Annick