1. Aanmelding Intakegesprek
2. Onderzoek Medisch
Psychologisch
Lopopedisch
Psychomotorisch
Ergotherapeutisch
3. Teambespreking Adviesgesprek
met de cliënt
4. Behandeling Psychotherapie
Logopedie
Audiofoniatrie
Psychomotoriek
Ergotherapie
Medisch
Sociaal
5. Doorverwijzen en/of advies
6. Evaluatie

 

  1. Aanmelding

Doorgaans gebeurt de verwijzing naar het CAR door:

  • Scholen
  • Gespecialiseerde diensten zoals C.L.B., C.B.J., C.O.S., thuisbegeleiding, …
  • Huisartsen of geneesheer-specialisten
  • Eigen initiatief

Onze doelgroep zijn doorgaans kinderen van 0 – 18 jaar maar ook volwassenen (hersenletsels en gehoorstoornissen) kunnen bij ons terecht.

De sociale dienst staat in voor het onthaal van nieuw aangemelde revalidanten en hun ouders. Tijdens het intakegesprek wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek te krijgen. Aan de ouders wordt de werking van het centrum toegelicht en worden de verschillende stappen in het revalidatieproces uitgelegd.

Het patiëntendossier wordt samengesteld en de nodige formaliteiten voor een aanvraag multidisciplinair onderzoek worden verricht.

  1. Onderzoek

Onze overeenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) voorziet een financiële tussenkomst voor het multidisciplinair aanvangsonderzoek. Patiënten die met hun ziekenfonds in regel zijn betalen voor de onderzoeken in de aanvangsdiagnostiek enkel het remgeld (€ 1,88 per sessie) . Teneinde deze financiële tussenkomst te verkrijgen wordt er op voorschrift van de huisarts, pediater of schoolarts een multidisciplinair onderzoek aangevraagd aan het ziekenfonds en na goedkeuring uitgevoerd in het CAR.  Indien bij het voorafgaandelijk anamnesegesprek evenwel blijkt dat de problematiek niet beantwoordt aan de symptomatologie uit één van de doelgroepomschrijvingen, wordt de patiënt doorverwezen naar een meer geëigende voorziening of hulpverlener.

Na goedkeuring van het multidisciplinair onderzoek door het ziekenfonds plant de sociale dient de onderzoeken.

  1. Teambespreking

De resultaten verkregen via het intakegesprek en het onderzoek worden door het multidisciplinair team besproken en geëvalueerd. Tijdens het hierop volgend gesprek van de revalidatiearts met de patiënt of diens ouders wordt een vrijblijvend advies meegedeeld. De sociale dienst brengt de administratie die samenhangt met de aanvraag voor multidisciplinaire therapie in orde en zorgt ervoor dat het onderzoeksverslag, mits akkoord van de patiënt of diens ouders, doorgestuurd wordt naar de huisarts, de school, het CLB, …

  1. Behandeling

Wanneer behandeling nodig blijkt en de patiënt beantwoordt aan de criteria van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), wordt multidisciplinaire therapie opgestart en wordt er een individueel revalidatieplan opgesteld. Een revalidatieprogramma omvat in de regel meerdere zittingen per week van 1 tot 2 uur.

Voor verplaatsing van en naar het centrum  kan “indien” nodig beroep gedaan worden op busvervoer aangeboden door het centrum.

  1. Doorverwijzen en/of advies

Indien anderzijds blijkt dat het probleem niet van die aard is dat onmiddellijke behandeling nodig is, of indien er door onze diensten geen oplossing kan voorgesteld worden, beperken we ons tot het geven van een advies of een doorverwijzing.

  1. Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen wordt de therapie door het team geëvalueerd. Dit biedt de mogelijkheid het revalidatieproces bij te sturen en te actualiseren. Jaarlijks wordt één multidisciplinair onderzoek uitgevoerd al dan niet gevolgd door een aanvraag aan het ziekenfonds tot verlenging van de behandeling.  De behandeling kan slechts efficiënt zijn indien er regelmatig overleg is met ouders, CLB, school, … Daarom worden oudercontacten , schoolbezoeken, … op regelmatige basis gepland. Met de toestemming van de ouders onderhoudt de sociale dienst de contacten met de betrokken instanties.